Rusza nabór

do Przedszkola Publicznego w Połańcu 

na rok szkolny 2021/2022

(dotyczy dzieci, które odchodzą do przedszkola)

TERMINY:

 • Od 1 lutego do 12 lutego 2021r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej do skrzynki podawczej
 • znajdującej się w szatni przedszkola (składają obowiązkowo rodzice dzieci które nadal będą uczęszczały do placówki); 
 • Od 22 lutego do 12 marca 2021 r. – składanie wniosków do przedszkola, rekrutacja na wolne miejsca.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w kopertach do skrzynki podawczej znajdującej się w szatni

Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1.

Wnioski i dokumenty  będą dostępne w głównym wejściu każdego przedszkola

oraz do pobrania na stronie www.przedszkola.polaniec.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 15 8650916

Wniosek do pobrania:

Wniosek do przedszkola

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021-2022

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.), tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość, zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych - art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.:Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kryteria dla drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z przypisaną im liczbą punktów:

 • kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie dziennym, dotyczy także rodzica samotnie wychowującego dziecko, tj.
 • obydwoje rodziców
 • jedno z rodziców
 • rodzic (opiekun) samotnie wychowujący dziecko
 • kandydat, którego rodzeństwo, przynajmniej 1 osoba, uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) –
 • kandydat, który dotychczas uczęszczał do żłobka prowadzonego przez Gminę Połaniec -

Informujemy, iż we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola widnieją wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o 
 • wykonywaniu czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,
 • wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • decyzja o wymiarze podatku rolnego,
 • zaświadczenie wydane przez żłobek, że dziecko uczęszczało do placówki,
 • pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Copyright © 2024 Żłobek w Połańcu  Rights Reserved.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć ciasteczka: Jak wyłączyć ciasteczka w przeglądarce..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information